Statybos 100% pabaigtos
Parduota loftų

Privatumo politika

Ši privatumo politika apibrėžia UAB “Baltic Asset Management”, vykdomo asmens duomenų tvar- kymo principus ir tvarką bei interneto svetainės www.idloft.lt veikimo sąlygas.

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

 1. Ši privatumo politika (toliau – Politika) apibrėžia UAB “Baltic Asset Management”, vykdomo as- mens duomenų tvarkymo principus ir tvarką bei interneto svetainės www.idloft.lt veikimo sąlygas. UAB “Baltic Asset Management” užtikrina, kad asmens duomenys tvarkomi teisėtu, sąžiningu ir skaidriu būdu, renkami nustatytais ir aiškiai apibrėžtais tikslais bei toliau nėra tvarkomi su tais tiks- lais nesuderinamu būdu.
 2. Šioje Politikoje naudojamos sąvokos: Asmens duomenys – bet kokia informacija apie fizinį asmenį, kurio tapatybė nustatyta arba ku- rio tapatybę galima nustatyti (duomenų subjektas); fizinis asmuo, kurio tapatybę galima nustatyti, yra asmuo, kurio tapatybę tiesiogiai arba netiesiogiai galima nustatyti, visų pirma pagal identifi- katorių, kaip antai vardą ir pavardę, asmens identifikavimo numerį, buvimo vietos duomenis ir in- terneto identifikatorių arba pagal s: 304602224, buveinės adresas: Valančiaus g. 1A, Vilnius; Duomenų subjektas – Bendrovės klientas – bet koks fizinis asmuo, kurio asmens duomenis tvar- ko Duomenų valdytojas; Duomenų tvarkymas – bet kokia automatizuotomis arba neautomatizuotomis priemonėmis su asmens duomenimis ar asmens duomenų rinkiniais atliekama operacija ar operacijų seka, kaip an- tai rinkimas, įrašymas, rūšiavimas, sisteminimas, saugojimas, adaptavimas ar keitimas, išgava, susipažinimas, naudojimas, atskleidimas persiunčiant, platinant ar kitu būdu sudarant galimybę jais naudotis, taip pat sugretinimas ar sujungimas su kitais duomenimis, apribojimas, ištrynimas arba sunaikinimas.

3. Šioje Politikoje naudojamos sąvokos, principai ir kt. nuostatos atitinka Europos parlamento ir Tary- bos reglamentą (ES) 2016/679 2016 balandžio 27 d. dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinta Direktyva 95/46/EB (Bend- rasis duomenų apsaugos reglamentas; toliau – BDAR), Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymą, kitus aktualius teisės aktus.

4. Duomenų subjektas laikomas susipažinusiu su šia Politika ir ją perskaitęs, kai savanoriškai palieka savo duomenis (el. pašto adresą ir telefono Nr.) Bendrovės internetinėje svetainėje www.idloft.lt

5. Duomenų valdytojas vadovaujasi šiais duomenų tvarkymo principais:

Asmens duomenys Duomenų subjekto atžvilgiu turi būti tvarkomi teisėtu, sąžiningu ir skaidriu būdu (teisėtumo, sąžiningumo ir skaidrumo principas);

Asmens duomenys turi būti renkami nustatytais, aiškiai apibrėžtais bei teisėtais tikslais ir toliau netvarkomi su tais tikslais nesuderinamu būdu (tikslo apribojimo principas);

Asmens duomenys turi būti adekvatūs, tinkami ir tik tokie, kurių reikia siekiant tikslų, dėl kurių jie tvarkomi (duomenų kiekio mažinimo principas);

Asmens duomenys turi būti tikslūs ir prireikus atnaujinami; turi būti imamasi visų pagrįstų prie- monių užtikrinti, kad asmens duomenys, kurie nėra tikslūs, atsižvelgiant į jų tvarkymo tikslus, būtų nedelsiant ištrinami arba ištaisomi (tikslumo principas);

Asmens duomenys turi būti laikomi tokia forma, kad duomenų subjektų tapatybę būtų galima nustatyti ne ilgiau, nei tai yra būtina tais tikslais, kuriais asmens duomenys yra tvarkomi (saugoji- mo trukmės apribojimo principas);

Asmens duomenys turi būti tvarkomi tokiu būdu, kad taikant atitinkamas technines ar organizaci- nes priemones būtų užtikrintas tinkamas asmens duomenų saugumas, įskaitant apsaugą nuo duo- menų tvarkymo be leidimo arba neteisėto duomenų tvarkymo ir nuo netyčinio praradimo, sunai- kinimo (vientisumo ir konfidencialumo principas);

Duomenų valdytojas yra atsakingas už tai, kad būtų laikomasi aukščiau nurodytų principų, ir turi sugebėti įrodyti, kad jų yra laikomasi (atskaitomybės principas).

Naudojantis trečiųjų šalių paslaugomis, pavyzdžiui, lankantis Duomenų valdytojo paskyrose so- cialiniuose tinkluose, gali būti taikomos trečiųjų šalių sąlygos. Todėl naudojantis tokių trečiųjų šalių paslaugomis rekomenduojama susipažinti ir su jų taikomomis sąlygomis.

II. ASMENS DUOMENŲ RINKIMAS, TVARKYMAS, SAUGOJIMAS

 1. Duomenų subjektas sutinka, kad Bendrovės teikiamų ir vykdomų paslaugų teikimo, pirkimo ir daly- vavimo veikloje tikslu, sąskaitų išrašymo tikslu, duomenų analizės tikslais Duomenų valdytojas tvarko šiuos su Duomenų subjektu susijusius asmens duomenis: vardą, pavardę, asmens kodą arba gimimo datą, telefono numerį, el. pašto adresą, gyv. vietos adresą, banko sąskaitos numerį (mokėji- mui už paslaugas), duomenis apie duomenų subjekto perkamą / parduodamą / nuosavybės teise valdomą nekilnojamąjį turtą (išrašas apie objektą iš VĮ Registrų centro Nekilnojamojo turto ir ka- dastro registro), IP adresą, susirašinėjimus el. laiškais bei socialinėje medijoje (ne vieši įrašai).
 2. Tiesioginės rinkodaros tikslu Duomenų valdytojas tvarko Duomenų subjekto vardą ir pavardę, el. pašto adresą ir telefono Nr.
 1. Klientų užklausų administravimo, kokybiško paslaugų teikimo tikslais Duomenų valdytojas tvarko Duomenų subjekto komentarą, vardą, pavardę, el. pašto adresą, telefono Nr.
 2. Asmens duomenų saugojimas: asmens duomenys, kiek tai susiję su pagrindine Bendrovės vykdoma veikla, t.y. nekilnojamojo turto objektų pirkimu ir pardavimu, projektų valdymu ir vystymu, saugomi 10 (dešimt) metų. Šis terminas numatytas dėl galimų įvairių valstybinių institucijų (VMI, SoDra ar kt.) inicijuojamų pa- tikrinimų, kurie gali būti pradedami praėjus 5 (penkiems) metams po sudarytos konkrečios sutar- ties (pvz.: rangos) ir prašoma duomenų už praėjusius 5 (penkis) metus; tiesioginės rinkodaros tikslu (t.y. siūlant duomenų subjektams pirkti / parduoti / kitaip daline ar pilna apimtimi perleisti jiems aktualų nekilnojamąjį turtą, prisidėti prie vystomų nekilnojamojo turto projektų) gauti duomenys saugomi 5 (penkis) metus nuo duomenų gavimo dienos; užklausų administravimo tikslu asmens duomenys saugomi 1 (vienerius) metus nuo duomenų ga- vimo dienos; sąskaitų išrašymo tikslu, asmens duomenys saugomi pagal teisės aktų reikalavimus taikomus bu- halterinei apskaitai.

5. Duomenų subjektas gali bet kada pateikti prašymą atšaukti sutikimą tvarkyti jo asmens duomenis, siųsdamas el. laišką, adresu: info@balticam.lt arba atvykęs į Bendrovės biurą adresu: Valančiaus g. 1A, Vilnius.

6. Duomenų valdytojas patvirtina, jog asmens duomenys renkami tiek tiesiogiai iš Duomenų subjekto, tiek ir iš viešai prieinamų šaltinių, t.y. viešai prieinamus verslo partnerių ir (arba) jų atstovų duome- nis Bendrovė renka viešai prieinamose sistemose (socialiniai tinklai, viešos duomenų bazės ir kt.), kai rengiamasi skelbti aktualius konkursus, vystyti projektus ir pan. Be to, Bendrovėje įdiegta duo- menų bazė, kurioje įtraukti visi Lietuvoje veikiantys nekilnojamojo turto brokeriai. Jų duomenys yra viešai skelbiami ir prieinami. Kaskart Bendrovei siunčiant aktualias užklausas brokeriams, el. laiš- kuose jiems sudaroma galimybė atsisakyti ateityje gauti aktualius pasiūlymus bendradarbiauti.

7. Duomenų valdytojas įsipareigoja neatskleisti tvarkomų Asmens duomenų tretiesiems asmenims, išs- kyrus šiuos atvejus:

jei yra Duomenų subjekto sutikimas tokiam asmens duomenų atskleidimui;

kai duomenys teikiami Duomenų tvarkytojams, teikiantiems buhalterines, interneto sistemų ap- tarnavimo, mokėjimo ir kitas paslaugas;

kai duomenys teikiami kitiems aktualiems veiksmams atlikti, vykdant teisės aktų numatytas prie- voles.

8. Pateikdamas asmens duomenis, Duomenų subjektas suteikia Duomenų valdytojui teisę rinkti, kaupti, sisteminti, naudoti ir tvarkyti šioje Politikoje numatytais tikslais visus asmens duomenis, kuriuos šis tiesiogiai ar netiesiogiai pateikia lankydamasis Interneto svetainėje.

9. Duomenų subjektas yra atsakingas už tai, kad jo pateikiami duomenys būtų tikslūs, teisingi ir išsa- mūs. Žinomai neteisingų duomenų įvedimas yra laikomas Politikos pažeidimu. Jeigu pasikeičia pa- teikti duomenys, Duomenų subjektas privalo nedelsdamas juos ištaisyti, o nesant galimybės tai pa- daryti, apie tai informuoti Duomenų valdytoją. Duomenų valdytojas jokiu atveju nebus atsakingas už žalą, atsiradusią Duomenų subjektui ir (ar) tretiesiems asmenims dėl to, jog Duomenų subjektas nurodė neteisingus ir (ar) neišsamius asmens duomenis arba nesikreipė dėl duomenų papildymo ir (ar) pakeitimo jiems pasikeitus.

10. Duomenų valdytojas savo Interneto svetainėje naudoja slapukus (ang. cookies), kad būtų tinkamai tvarkoma informacija apie Duomenų subjektus (toliau – Lankytojai), kai šie lankosi Duomenų val- dytojo Interneto svetainėje. Slapukai (ang. cookies) – tai failai, saugantys informaciją Lankytojo kompiuterio kietajame diske arba paieškos programoje. Jais naudojantis galima nustatyti, kad lanko- masi Duomenų valdytojo Interneto svetainėje, matyti lankymosi istoriją ir pagal tai pritaikyti turinį. Slapukai (ang. cookies) taip pat naudojami siekiant užtikrinti pačią patogiausią svetainės peržiūrą, sklandų jos veikimą, leidžia stebėti lankymosi trukmę, dažnumą bei rinkti statistinę informaciją apie Interneto svetainės Lankytojų skaičių. Be to, jie padeda tobulinti Interneto svetainės veikimą ir įdiegti pagerinimus bei Interneto svetainę pritaikyti pagal optimalius jos Lankytojų poreikius.

11. Duomenys, kuriuos Duomenų valdytojas gali tvarkyti apie Lankytojus, kai šie lankosi Duomenų valdytojo Interneto svetainėje:

detalės apie peržiūrėtas interneto svetaines;

IP adresas;

paspaustos nuorodos;

žiniatinklio svetainės, kuriose buvo lankomasi prieš patekdami į Duomenų valdytojo Interneto svetainę.

12. Duomenų tvarkymas naudojant slapukus (ang. cookies) neleidžia tiesiogiai ar netiesiogiai nustatyti Interneto svetainės Lankytojų tapatybė

13. Svetainės lankytojas gali ištrinti slapukus (ang. cookies) iš savo kompiuterio arba juos užblokuoti savo interneto naršyklėje, tačiau dalis svetainės funkcionalumo tokiu atveju gali neveikti, arba veikti nekorektiškai.

III. DUOMENŲ SUBJEKTŲ TEISĖS

14. Duomenų subjektas, pateikęs asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą arba teisės aktų nustatyta tvarka ar elektroninių ryšių priemonėmis (jeigu jos leidžia tinkamai identifikuoti asmenį) patvirtinęs sa- vo asmens tapatybę, turi teisę bet kada, pateikę prašymą Duomenų valdytojui, neatlygintinai susipažinti su Bendrovėje tvarkomais jo duomenimis ir gauti informaciją, iš kokių šaltinių ir kokie jo asmens duo- menys surinkti, kokiu tikslu jie tvarkomi, kokiems duomenų gavėjams yra ir per 1 (vienerius) metus buvo teikiami. Taip pat Duomenų subjektas turi teisę reikalauti ištaisyti neteisingus, neišsamius, netiks- lius savo asmens duomenis, reikalauti sustabdyti, išskyrus saugojimą, savo asmens duomenų tvarkymo veiksmus, kai duomenys tvarkomi nesilaikant įstatymų ir šios Politikos sąlygų.

15. Prašymą dėl savo minėtų teisių įgyvendinimo Duomenų subjektas gali pateikti Bendrovės biure, ad- resu: Valančiaus g. 1A, Vilnius, užpildydamas prašymo formą, arba tokį prašymą atsiųsti el. paštu, ad- resu: info@balticam.lt

16. Tiek, kiek asmens duomenų tvarkymas grindžiamas sutikimu, Duomenų subjektas turi teisę bet ku- riuo metu atšaukti sutikimą, nedarydamas poveikio sutikimu grindžiamo duomenų tvarkymo iki sutiki- mo atšaukimo teisėtumui, kaip tai numatyta Politikos nuostatuose.

17. Nebūdamas patenkintas Duomenų valdytojo atsakymu ar manydamas, kad šis tvarko asmens duo- menis nesilaikydamas teisinių reikalavimų, Duomenų subjektas turi teisę pateikti skundą Lietuvos Res- publikos Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai.

IV. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 1. Su šia Politika susijusiems teisiniams santykiams taikoma Lietuvos Respublikos teisė.
 2. Duomenų valdytojas neatsako už žalą, įskaitant žalą, sąlygotą naudojimosi Interneto svetaine trikd- žių, už duomenų praradimą ar sugadinimą, atsiradusį dėl paties Duomenų subjekto ar trečiųjų asme- nų, veikiančių su Duomenų subjekto žinia, veiksmų ar neveikimo, įskaitant klaidingą duomenų įvedimą, kitas klaidas, sąmoningą kenkimą, kitokį netinkamą Interneto svetainės naudojimą. Interne- to svetainės teikėjas taip pat neatsako už prisijungimo ir/ar naudojimosi Interneto svetaine trikdžius ir (ar) jų sąlygotą žalą, atsiradusią dėl trečiųjų šalių, nesusijusių su Duomenų valdytoju ar Duomenų subjektu, veiksmų ar neveikimo, įskaitant elektros, interneto prieigos tiekimo sutrikimus, ir kt.
 3. Duomenų valdytojas turi teisę iš dalies ar visiškai pakeisti Politiką. Ši Privatumo politika peržiūrima kartą per 2 (dvejus) metus ir, esant poreikiui, atnaujinama.
 4. Politikos papildymai ar pakeitimai įsigalioja nuo jų paskelbimo Interneto svetainėje dienos.
 5. Jei po Politikos papildymo ar pakeitimo Duomenų subjektas ir toliau naudojasi Interneto svetaine, laikoma, kad Duomenų subjektas neprieštarauja dėl tokių papildymų ir/ar pakeitimų.